• Zonguldak Turistik Haritası İçin Tıklayınız

 • 1 st Workshop on Satellite Observations and Geoscience Applications (SOGA)

 • Konumsal Bilişim Günleri Etkinliği

 • Gülüç Deresi Batimetrik Harita Üretimi Projesi
 • Kozlu Tarihi PTT Binası Yersel Lazer Tarama Videosu için tıklayınız...

 • Bölümümüze ait sürekli gözlem yapan (BEUG, GANM, GISM) Referans İstasyonları ile gerçeğe-yakın zamanlı troposferik zenit gecikmeleri otomatik olarak hesaplanmaktadır.
 • Kapalı Spor Salonu Yersel Lazer Tarama Videosu için tıklayınız
 • Kampüs Alanı Yersel Lazer Tarama Videosu için tıklayınız
 • Harita Güncesi; Maden Haritacılığı Videosu için tıklayınız

 • Kampüste Bu Hafta Videosu için Tıklayınız.

 • Insansız Hava Araçlarımız

 • Kültürel Mirasın Kaydı, Korunması ve Yaşatılmasına Yönelik Bir Bilgi ve Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi. Örnek Uygulama: Safranbolu Tarihi Kenti.
 • Cospar 2016 Etkinlik Sayfasına Ulaşmak için tıklayınız.

Neden Geomatik Mühendisliği?
 
Kadastral planlar, imar planları, yol geçki haritaları, şehir ulaşım planı, uydu görüntüleri, Piri Reis Haritası v.b. olarak duyduğumuz ve kullandığımız ürünler, coğrafi (mekansal, konumsal) bilgiyi içeren ve ileten araçlardır. İnsanların, yazının başlangıcından günümüze geliştirdikleri ürünlerin başında mekanın tanımı ve mekana ilişkin bilginin iletim araçları gelmektedir. Örneğin; Piri Reis Haritasında, yapıldığı dönemde, Osmanlıların ulaştığı mekan bilgilerini görebiliyoruz. Geleneksel olarak mekansal bilgiyi içeren, bu bilginin kullanımını ve iletimini sağlayan bu araçlar plan ve harita olarak adlandırılmaktadır.
 
Tarihsel gelişim içinde,mekansal bilginin elde edilmesi (üretilmesi ve toplanması), derlenmesi, kullanılması, görselleştirilmesi, saklanması ve iletilmesi olarak tanımlanan “üretim-iletim süreci” teknolojiye bağlı olarak sürekli gelişmiş ve değişmiştir. Geleneksel olarak  üretim-iletim sürecinde, sonuç ürün plan ve harita olmuştur. Bu plan ve haritalar,önceleri grafik-kartografik tekniklerle kullanılmış,bilgisayar olanaklarının gelişmesiyle,bilgisayar destekli otomasyon ile çalışmalar desteklenmiştir. Ancak;grafik, ayrık, sistemsiz ve analog yaklaşımlarla sürdürülen bu  uygulamalar günümüz ihtiyaçlarına cevap veremez duruma gelmiştir. Tüm üretim-iletim sürecinin nümerik (sayısal) yaklaşımın mantığıyla ele alınması düşüncesi güncelleşmiştir.
 
Günümüzde, geliştirilen yersel elektronik alet ve donanımlar, uydu ve uzay teknikleri, uzaktan algılama sistemleri, kapasiteli bilgisayar ve bilgi işleme olanakları v.b. her türlü mekansal bilginin entegrasyonunu ve sistemleştirilerek kullanılması yolunu açmıştır. Nümerik (sayısal) bir dünya modelinin oluşturulması düşüncesi insanlığın misyonu olmuştur. Nümerik meteorolojik modeller, nümerik jeopotansiyel modeller, afet yönetimi, zirai ürün üretimi, arazi yönetimi v.b. örnekler çoğaltılabilir. Bunların tümünde bilgiler coğrafi konumlara bağlanır, coğrafi konumla ilişkilendirilir. Coğrafi (mekansal) bilgi sistemleri, mekana ilişkin her türlü modellemenin iskeletini oluşturur. Bu yaklaşımla; geleneksel olarak harita-kadastro olarak adlandırılan sektör, geomatik sektörüne dönüşme ve gelişme sürecine girmiştir. Geomatik; uluslararası ve ulusal boyutta, geleneksel olarak harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği alanında biriken bilgileri bilgisayar teknolojileri ile entegre ederek, mekansal bilginin üretim-iletim sürecini yeniden şekillendirmektedir. Burada; sayısal, entegre, otomasyonu hedefleyen bir süreç tasarımı ve geliştirilmesi söz konusudur.
 
Sürdürülebilir kalkınma, çevre sağlığı ekolojik dengenin gözetilmesi, iş güvenliği ve işçi sağlığı gibi güncel yönelimler de dikkate alınarak, mülkiyet, planlama, mühendislik, navigasyon, seyahat v.b. amaçlarla kullanılabilecek bütüncül coğrafi (mekansal) bilgi sistemlerinin oluşturulmasının gerekliliği giderek daha fazla kendini hissettirmektedir. Bu çerçevede, mekansal bilginin güncel yaklaşımlarla üretim-iletim süreçlerini kavrayan, mekansal bilgi sistemlerini farklı amaçlar için araç olarak kullanabilen “Geomatik Mühendisleri”ne olan gereksinim de artmıştır. Bu nedenlerle, Bölümümüzün adı 2013 tarihinde “Geomatik Mühendisliği” olarak değiştirilmiş ve buna uygun programımız hazırlanıp uygulamaya sokulmuştur. Programımızın kurgusu ve yapısı, Bölümümüzün kalite güvence sistemine uygun olarak, ”sürekli gelişim yoluyla program yönetimi” modeliyle yönetilmektedir. Böylece programımız, ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre sürekli iyileştirilmektedir.
 

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN MİSYONU

 • Öğrencilere ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim hizmeti vermek,
 • Bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimi ve teknolojiyi insanlığın hizmetine sunmak,
 • Bölgesindeki mesleki faaliyetlerin merkezi konumuna gelmektir.

 GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN VİZYONU                                                                                                         

Çağdaş bir eğitim öğretim, araştırma ve mühendislik bölümü olarak alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir bölüm olmaktır. 

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMININ EĞİTİM AMAÇLARI

 • Geomatik Mühendisliği temel konularında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilerle üretim ve hizmet vermeye hazır olan, kanıtlara dayalı çözüm önerilerini geliştirebilen ve tasarım deneyimi olan, 
 • Gelişen teknolojiye uygun olarak kendini yenileyen ve güncel tutan, 
 • Çözümlerini tüm ilgililere grafik, yazılı ve sözlü iletişim teknikleriyle açıklayabilen ve savunabilen, 
 • Birlikte çalışma kültürü içinde bireysel ve ekiplerle çalışabilen, liderlik yapabilen, 
 • Çalışmalarını mesleki ve etik sorumluluklar çerçevesinde yürüten mühendisler yetiştirmektir. 

GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI ÇIKTILARI

1)      Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 

2)      Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. 

3)      Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi,  çevre sorunları,  sürdürülebilirlik,  üretilebilirlik,  etik,  sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi öğeleri içerirler). 

4)      Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 

5)      Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. 

6)      Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. 

7)      Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi. 

8)      Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. 

9)      Mesleki ve etik sorumluluk bilinci. 

10)  Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalık. 

11)  Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.