Prof. Dr. Erdal KOÇAK'ın 90. Yaş Kutlaması

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Bölümümüzün kurucu başkanı, değerli büyüğümüz Prof. Dr. Halil Erdal KOÇAK'ın 90. yaşı, öğrencilerinin, çalışma arkadaşlarının, yakınlarının ve meslektaşlarımızın katılımı ile 24 Kasım 2021 saat 14:30'da Zoom programı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Hüseyin TOPAN ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı ÖZÖLÇER'in açılış konuşmaları ile başlayan etkinlik, Erdal Hocamızın özgeçmiş videosunun gösterimi, Bölümümüz öğretim üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU'nun "Prof. Dr. Erdal Koçak ve Akademik Etik" konulu konuşması, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ali İPEK'in konuşmalarını takiben katılımcıların konuşmaları, anıları ve iyi niyet dilekleri ile devam etmiştir. Erdal Hocamızın ve eşi Nurçin Hanımın teşekkür videolarının gösterimi ve canlı katılım ile gerçekleştirdikleri teşekkür konuşmaları ile sonlanmıştır.

79 kişinin katıldığı etkinliğe başından itibaren canlı olarak katılım gösteren saygıdeğer Hocamıza, değerli eşi, ailesi ve sevenleriyle birlikte geçirecekleri nice sağlıklı ve huzurlu yaşlar diliyor; 90. yaşını gönülden kutluyoruz.

Etkinlik videosuna Bölümümüzün Youtube hesabından ulaşabilirsiniz.

Program

14.30-14.50 Açılış Konuşmaları
14.50-15.00 Özgeçmiş videosu gösterimi
15.00-15.20 Prof. Dr. Erdal Koçak ve Akademik Etik (Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU)
15.20-15.30 HKMO Adına Konuşma (Genel Başkan Ali İPEK)
15.30-16.20 Çok katılımlı oturum
16.20-16.30 Prof. Dr. Halil Erdal KOÇAK ve eşi Nurçin Hanımın teşekkür konuşmaları
16.30-16.40 Kapanış

Katkılarından dolayı

Sn. Prof. Dr. Burak KOÇAK’a,
Sn. Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU'na,
Sn. Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA’ya,
Sn. Prof. Dr. Tevfik AYAN’a,
Sn. Prof. Dr. Ramazan ÖZEN’e
Sn. Nihat ŞAHİN'e,
Sn. Yücel YAŞAYAN’a,
Sn. Prof. Dr. Hüseyin TOPAN’a,
Sn. Arş. Gör. Can ATALAY’a,
Sn. Dr. Öğr. Üyesi Aycan Murat MARANGOZ’a,
Sn. Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KEMALDERE’ye,
Sn. Müh. Cengiz ALTAN’a,
Sn. Davut KOYUNCU’ya
ZBEÜ Rektörlüğüne,
ZBEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlığına,
ZBEÜ Halkla İlişkiler Koordinatörlüğüne,
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Merkezine,

teşekkür ederiz.

ZBEÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü

Akademik Çalışmaları

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

1. Kalaycıoğlu N., Yerel Ağlar ve Bunların Ülke Temel Ağına Bağlanması, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1982.

2. Öztürk, İ., Türkiye’nin 1/25000 Ölçekli Topoğrafik Haritalarının Yükseklik Doğruluğunun İncelenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1983

3. Gökgöz, R., Sayısal Arazi Modellerinde Sonlu Eleman Yöntemiyle Bilineer ve Bikübik Yüzey Enterpolasyonu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1984

4. Doğaray, K., Sayısal Yükseklik Modeli ve En Küçük Kareler Enterpolasyonu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1987

5. Cömert, Ç., Sayısal Yükseklik Modeli ve Multikuadratik Enterpolasyon Yöntemi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1988

6. Kısa, A., Fotogrametrik Sayısal Haritalarda Konum ve Yükseklik Doğruluğunun Araştırılması, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 1997

7. Akçamur,G., Lineer En Küçük Kareler Enterpolasyonu İle Multikuadrik Enterpolasyon
Yöntemlerinin Karşılaştırılması, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2001

8. Karakış, S., Quickbird Örneğinde Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüsü Üzerinden Kentsel Ayrıntıların Otomatik ve Manuel Çıkarılması Üzerine Bir Uygulama, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2005

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Cartographic Activities in Turkey, International Yearbook of Cartography 1987, p.89-94.

2. Large Scale Map Series in Turkey, International Yearbook of Cartography 1989, p.149-154


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

JEOFOT-Photogrammetric Digitizing and Automatic Plotting System, ICA Commission Meeting on Methods and New Technologies in Cartography, April 6-11 1987, Munich FRG, (Yaşayan.A. v.d. ile birlikte).

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.Pafta Köşe Koordinatlarının Enterpolosyonla Hesaplanması, Harita Dergisi, 1989/103, s.1-19, (Yaşayan, A. İle birlikte).

2. Gauss-Kruger Projeksiyonunda Kapalı Fonksiyonlarla Koordinat Hesaplamaları, Harita Dergisi, 1989/103, s.59-81

Ulusal ve Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Orman Kadastro Sorunu ve Çözüm Önerileri, Orman Kadastro Kongresi, 1978 Ankara, 626/14, s.87-120, (Ortak Bildiri)

2. Jeodezide Lisans Düzeyinde Öğretim Planlarının Hazırlanmasında Uygulanabilir Bir Yöntem Önerisi, Jeodezi Öğrenim Sempozyumu, Haziran 1982 Trabzon, Sayfa. 113-125, (Ortak Bildiri)

3. Harita Kadastro Sektörüne Genel Bakış, Harita Kadastro Sektörü ve Sorunları Sempozyumu, Nisan 1982 Konya, (Ortak Bildiri)

4. Ortak Nokta Kümelerinin Karşılaştırılması, Prof.Dr. Ekrem Ulsoy Geodezi Sempozyumu, 9-10 Eylül 1982 İstanbul, Harita Kadastro Mühendisliği 1983/45-46-47, 207-215, (Ortak Bildiri)

5. Bilgisayar Destekli Jeodezi Uygulamaları, Prof.Dr. Ekrem Ulsoy Geodezi Sempozyumu, 9-10 Eylül 1982 İstanbul, Harita Kadastro Mühendisliği 1983/45-46-47, 45-47, (Ortak Bildiri)

6. KÜ JEOFOT Dizgesinde Bilgi Bankası Çalışmaları TUFUAB Toplantısı, 5-7 Haziran 1985, Ankara, s. 198-211

7. Sayısal Harita Yapılması, Madencilik Topografyasında Otomasyon Sempozyumu, EGİ, 28 Nisan-1 Mayıs 1986, Soma

8. Açık Maden Ocaklarında Sayısal Yükseklik Modelleri İle Kazı Hacminin Belirlenmesi, Madencilik Topografyasında Otamasyon Sempozyumu, EGİ 28 Nisan-1 Mayıs 1986, Soma (Güler, A. İle birlikte).

9. Tünel Geçkilerinde Eksen Yönlendirilmesi, Türkiye 1. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 23 - 27 Şubat 1987 Ankara, s. 304-312

10. Kadastral Haritaların Grafik Sayısallaştırılması, Prof. Burhan Tansuğ Jeodezi ve Fotogrametri Sempozyumu, 8-9 Ekim 1997 İstanbul, s. 61-65

11. Büyük Ölçekli Mevcut Haritalar ve Bunların Yeniden Düzenlenmesi, Ülkemizin Kalkınmasında Mühendisliğin Rolü Sempozyumu, 20-24 Haziran 1988 Yıldız İstanbul s. 415-421

12. Büyük Ölçekli Haritalarda Kartoğrafik Standartlar, Türkiye II.Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 6-10 Şubat 1989 Ankara, s. 687-696,

13. Harita Mühendisliği Eğitimi üzerine Sorunlar ve İrdemeler, Türkiye II.Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 6-10 Şubat 1989 Ankara, s. 735-752, (Ortak Bildiri)

14. Türkiye’de Kartoğrafik Çalışmalar, Analiz ve Öneriler, Sivil Harita Mühendisliği Eğitim ve Öğretiminde 40. Yıl Sempozyumu, 11-13 Ekim 1989 Yıldız-İstanbul (Ortak Bildiri)

15. Arazi Bilgi Sistemi, Genel Yapısı ve Özellikleri, 3. Harita Kurultayı, 28 Ocak -1 Şubat 1991 Ankara, s. 99-113

16. Ülkemizde Maden İmalat Haritaları İle İlgili Sorunlar, Öneriler, 4. Harita Kurultayı, 1-4 Şubat 1993 Ankara, s. 193-202, (Kuşçu,Ş. İle birlikte).

17. Bursa Metropolitan Alanı ve Yakın Çevresi Sayısal Fotogrametrik Temel Harita Üretim Projesi, Mühendislikte 20. Yıl Sempozyumu, 5-6 Ekim 1995 Zonguldak, (Kuşçu,Ş. İle birlikte).

18. Bursa Metropolitan Alanı Fotogrametrik Sayısal Haritasında Eşyükseklik Eğrilerinin Yükseklik Hatası, Mühendislikte 20. Yıl Sempozyumu, 5-6 Ekim 1995 Zonguldak, (Kısa,A. İle birlikte).

19. Kartoğrafik Faaliyetlerde Yeni Yaklaşımlar, Mühendislikte 20. Yıl Sempozyumu, 5-6 Ekim 1995 Zonguldak

20. Kent Bilgi Sistemi ve Gap Faaliyetleri Açısından Önemi, Gap 1. Mühendislik Kongresi, 29 Mayıs – 1 Haziran 1996 Şanlıurfa s. 655-660, (Kuşçu,Ş. İle birlikte)

21. Gap Bölgesi İçin Harita ve Arazi Bilgileri Gereksinimi ve Bazı Öneriler, Gap 1. Mühendislik Kongresi, 29 Mayıs - 1 Haziran 1996 Şanlıurfa, s. 661-667, (Kuşçu,Ş. İle birlikte).

Kitaplar

1. Şehir Haritalarında Ayrı Triyangülasyon Ağlarının Birleştirilmesi, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, 1974 Trabzon, Doktora Tezi

2. Türkiye’de Büyük Ölçekli Harita ve Planların Yapım İlkeleri ve Kartoğrafik Standartları Konusunda Öneriler, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yer Bilimleri
Fakültesi No. 103/20, 1979 Trabzon

3. Kartoğrafya, Karadeniz Teknik Üniversitesi Yer Bilimleri Fakültesi No. 116/31, 980.

4. Harita Projeksiyonları, KTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi No. 81/24, 1984, Trabzon

5. Kartoğrafya KTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi No. 116/31, 1984 Trabzon, 2. Baskı.

6. Gauss-Krüger Projeksiyonunda Koordinat Dönüşümleri, KTÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi No. 82/25, 1985 Trabzon

7. Jiroskoplu Teodolit ve Uygulamaları, KTÜ Müh. Mim. Fak. No. 83/26, 1985 Trabzon

8. Harita Projeksiyonları, ZKÜ Müh. Fak. Yayını, No.10/1, Zonguldak 1999, (2. Baskı).

9. Kartoğrafya, ZKÜ Müh.Fak. Yayını No. 20/4, Zonguldak, 2001,(3. Baskı).

Makaleler

1. Büyütme Kenarlarında Bağıl Hataların Hesaplanması, Harita Kadastro Mühendisliği, 1965/2, s. 36-39

2. Gözlemlerin Merkeze Dönüştürülmesi, Harita Kadastro Mühendisliği, 1966/5, s. 39/41

3. Elektronik Bilgi İşlem Sistemi, İTÜ Dergisi, 28/1, 1970, s. 37-47

4. Distomat DI10 Tanımı ve Kullanılması İTÜ Dergisi, 29/4, 1971, s. 20/31

5. Küçük Alanların Haritalarında Yaklaşık Yüzeylerin Kullanılma Sınırları, Harita Kadastro Mühendisliği, 1975/33-34, s. 113-137

6. Kısa Kenarların Ölçülmesinde Kullanılan Elektronik Aletler, Harita Kadastro Mühendisliği, 1975/35, s. 25/31

7. Yer Elipsoidi Yerine Seçilebilecek Küreler ve Yarıçaplarının Hesaplanması, İTÜ Dergisi, 29/1, 1979, s. 21-24

8. Sayısal Harita Yapımı, İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri A 31/2, 1981, s. 88-92

9. Kınık Tüneli Eksen Yönlendirilmesi, Harita Kadastro Mühendisliği, 1984/50-51, s. 41-46

10. Tünel Kesitlerinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi, DSİ Bülteni, 1985/282, s. 24-33

11. Büyük Ölçekli Harita Yapımında Stereografik Çift Projeksiyonun Uygulanışı, Harita ve Kadastro Mühendisliği, 1988/62, s. 36-60

12. Elektro-Optik Uzunluk Ölçmelerinde Düzeltmeler ve İndirgemeler, Harita ve Kadastro Mühendisliği, 1989/63, s. 42-50

Konferanslar

1. Kadastral Haritaların Güncelliği ve Modern Teknoloji Olanakları, TKGM Kadastro ve Tapulama Bölge Müdürleri Eğitim Semineri, 21-23 Şubat 1983 Ankara

2. Sayısallaştırma ve Otomatik Çizim Teknikleri, TKGM Kadastro ve Tapulama Bölge Müdürleri Eğitim Semineri, 21 –23 Şubat 1983 Ankara

3. Tapu Kadastro Hizmetleri Açısından İmar Planı Uygulama Çalışmaları, TKGM Tapu Sicil Muhafızları Eğitim Semineri, 6-10 Haziran 1983 Trabzon

4. Kınık Tünelinde Jiroskop Uygulaması, DSİ Genel Müdürlüğü Harita Mühendisleri Semineri, 21-25 Mayıs 1984 Trabzon

5. Tünel Kesitlerinin Fotogrametrik Yöntemle Ölçülmesi, DSİ Genel Müdürlüğü Harita Mühendisleri semineri, 21-25 Mayıs 1984 Trabzon (Ortak Bildiri)

6. Sayısal Arazi Modeli Oluşturma Yöntemlerinin Teorik Esasları ve Sayısal Arazi Modellerinden Madencilikte Yararlanma, TKİ Kamu Personeli Hizmet İçi Kurs Programı, 27 Eylül 1 Ekim 1993 Zonguldak

7. Taşkömürü Havzasında Madencilikten Kaynaklanan Çevresel Sorunlar ve Uzaktan Algılamadan Beklentiler, 16 – 18 Mayıs 1997, Bursa (Ortak Bildiri)

Projeler

1. Ankara İçme Suyu İsale Hattı Kınık Tüneli Eksen Yönlendirmesi, 1980-1984

2. Sayısal Harita Verilerine Dayalı Bilgi Sistemlerinin Modellendirilmesi, Oluşturulması ve Uygulamalı Bir İnceleme, ZKÜ Araştırma Fonu, 1998

3. Batı Karadeniz Bölgesi Zemin Hareketlerinin İncelenmesi, DPT Projesi, 96K121820, (1996-1998)

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin