Yüksek Lisans Mezunlarımız

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Sıra
No

Tez No
Thesis ID

Yazar
Author

Danışmanı
Advisor

Yıl
Year

Tez Adı
Thesis Title

1.       

67943

Fikri HAŞAL

Prof. Dr. Şenol KUŞÇU

1997

Teknik Altyapı Kadastrosu (TAK) ve Bir Uygulamanın Sonuçları / The Cadastra of Infrastucture and the Results of on Applications

2.       

67955

Akın KISA

Prof. Dr. Halil Erdal KOÇAK

1997

Fotogrametrik Sayısal Haritalarda Konum ve Yükseklik Doğruluğunun Araştırılması / A Study Accuracy in Position and Height in Photogrammetric Digital Maps

3.

105802

Gökhan AKÇAMUR

Prof. Dr. Halil Erdal KOÇAK

2001

Lineer En Küçük Kareler Enterpolasyonu ile Multikuadrik Enterpolasyon Yöntemlerinin Karşılaştırılması / Smallest Linear Squares with Multiquadric Interpolation of Comparison

4      

128532

Murat ORUÇ

Yrd. Doç. Dr. Gürcan BÜYÜKSALİH

2002

Zonguldak Bölgesindeki Doğal Olmayan Çevresel Değişimlerin Uydu Görüntü Verileri ile Analizi / Analysis of Non-natural Environmental Changes Using Remotely Sensed Data in Zonguldak Region

5.  

128547

Sait UÇAR

Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN

2002

Robustlaştırılmış Kollokasyon Modeliyle Yerel Jeodin Belirlenmesi / Local Geoid Determination Using Robustified Collocation Modelling

6.       

139956

Eylem KABA

Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN

2003

Emlak Bilgi Sistemi ve Zonguldak-Kozlu Kentsel Gelişim Alanı için Uygulanması / Real Estate Information System and a Case Study for Urban Development Area in Kozlu-Zonguldak

7.       

139990

Hakan ŞAHİN

Prof. Dr. Şenol KUŞÇU

2003

Maden İmalat Haritalarının Sayısallaştırılması ve Etkin Kullanım İmkanlarının Araştırılması / A Study on the Use of Digitized Coal Mine Plans for Underground Modeling, Provisory and Product Planning

8.       

139971

Özlem ERGİN

Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN

2003

Tarihsel Koruma Bölgelerinde Mekansal Bilgi Sistemi Safranbolu Uygulaması / Spatial Information System in the National Heritage Sites: A Case Study on Safranbolu

9.       

139969

Kadriye YÜCEER

Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN

2003

Üç Boyutlu Kadastronun Kent Bilgi Sistemi Çerçevesinde İncelenmesi / A Study of the 3D Cadastre in Framework of Urban Information System

10.   

154836

Bilgi TERLEMEZOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN

2004

Denizdibi Topoğrafyasının Modellenmesi / Submarine topograpy Pattering

11.   

154841

Hüseyin TOPAN

Yrd. Doç. Dr. Gürcan BÜYÜKSALİH

2004

Yörünge Düzeltmeli IRS-1C/1D Pankromatik Mono Görüntüsünün Geometrik Doğruluk Açısından İncelenmesi / Analysis of IRS-1C/1D Path Oriented Panchromatik Mono Imagery with Respect to Geometric Accuracy and Information Contents

12.   

168565

Engin Erdinç AKDENİZ

Yrd. Doç. Dr. Gürcan BÜYÜKSALİH

2005

Yüksek Çözünürlüklü Ikonos Uydu Görüntülerinin Doğruluklarının Araştırılması / Analyze the Accuracy of High Resolution Ikonos Images

13.   

168552

Turgay RENKLİ

Yrd. Doç. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU

2005

GPS ile Bağıl Konumlamada, Değişen Baz Uzunlukları, Ölçü Süreleri ve Yörünge Bilgileri Arasındaki İlişkinin Araştırılması / Investigation of Relations Between Varying Baselines, Observation Periods and Ephemeris İnformation in Relative GPS Positioning

14.   

198240

Hüseyin KEMALDERE

Yrd. Doç. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU

2005

GPS ile Jeodezik Belirlemede Değerlendirme Yazılımlarından Kaynaklanan Çözüm Farklılıklarının Araştırılması / Analysis of Solution Differences Caused by Processing Softwares for Geodetic GPS Survey

15.   

198241

Serkan KARAKIŞ

Prof. Dr. Halil Erdal KOÇAK

2005

QuickBird Örneğinde Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntüsü Üzerinden Kentsel Ayrıntıların Otomatik ve Manuel Çıkarımı Üzerine Uygulama / Automatic and Manual Extraction of Urban Features from QuickBird High Resolution Space Imagery

16.   

198242

Sayim TUNCAL

Prof. Dr. Şenol KUŞÇU

2005

Cinci Hanı Örneğinde Safranbolu'daki XVII. YY. Vakıf Sisteminin İncelenmesi / A Case Study of 17th Century Ottoman Foundation System on Cinci Han

17.   

183371

Recep ÇELİK

Prof. Dr. Şenol KUŞÇU

2006

Yüksek Çözünürlüklü Uydu Görüntülerinden Tam Otomatik Yol Bilgisi Çıkartma ve CBS Tabanlı Analizi /
Automatic Road Information Extraction and GIS Based Analysis From High Resolution Satellite Images

18.   

183372

Yusuf Cemil KOPARAN

Prof. Dr. Şenol KUŞÇU

2006

Karayolu Projelendirmesinde Kullanılan Grafik Tasarım Programlarının İncelenmesi /
Investigation of Graph Imagination Programs Used in Highway Projection

19.   

183266

Eray CAN

Prof. Dr. Şenol KUŞÇU

2006

Sürat Yollarındaki Geçki Elemanlarının Taşıt Hareketlerine ve Dever Uygulamalarına Bağlı Olarak Analitik İncelenmesi /
Analytical Investigation of Roadway Components Based on Vehicle Motion and Superelevation on Highways

20.   

183275

Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

Yrd. Doç. Dr. Çetin MEKİK

2006

Gerçek Zamanlı Kinematik GPS ile Köprü Salınım ve Titreşimlerinin Belirlenmesi ve İncelenmesi / Determining Vibrations and Resonance of a Bridge Using Real Time Kinematic GPS

21.   

196971

Erhan ÖZTÜRK

Prof. Dr. Erdal KOÇAK

2006

Farklı Kaynaklardan Değişik Yöntem ve Ölçeklerde Üretilen Sayısal Yükseklik Modellerinin Doğruluk Araştırması / Accuracy Assessment of Digital Elevation Models, Produced in Different Scale from Different Sources by Using Various Techniques

22.   

196972

Cengiz UYAN

Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN

2006

Türkiye'de Konumsal Verinin E-devlet Yapısı İçinde Üretici Kuruluşlar ve Diğer İlgili Kişi ve Kuruluşlar Arasında Paylaşımı Üzerine Bir Araştıma / A Research About Sharing of Spatial Data Between Producer Agencies and Other Related People and Agencies in Scope of E-goverment in Turkey

23.   

222225

Yasin ERKAN

Yrd. Doç. Dr. Çetin MEKİK

2008

Troposferik Gecikme Modellerinin GPS Nokta Konumlarına Etkisi / Effect of Tropospheric Delay Models on Precision GPS Point Positioning

24.   

222228

Günnur BULUT

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALKAN

2008

Kent Bilgi Sistemi Tasarımı ve Uygulaması: Kozlu Örneği / Urban Information System Design and Implementation: An Example of Zonguldak-Kozlu Municipality

25.   

179845

Ferihan ÖZFİDAN

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALKAN

2008

Taşınmaz Değerlemesi Bilgi Sistemi Tasarımı ve Uygulaması: Yenişehir Örneği / Design of Real Estate Valuation Information System and İmplementation: An Example of Yenişehir

26.   

179849

Melih Şükrü AYSEZEN

Prof. Dr. Feza ARIKAN, Yrd. Doç. Dr. Çetin MEKİK

2008

Türkiye İçin IONOLAB-TEC Kullanılarak GPS Tabanlı TEI ve alıcı Yanlılığı Veri Tabanı Hazırlanması / Preparation of GPS Based TEC and Receiver Bias Database for Turkey Using IONOLAB-TEC

27.   

252891

Özer CAN

Yrd. Doç. Dr. Çetin MEKİK

2010

Gerçek Zamanlı Kinematik GPS Ölçü Yönteminde Sinyal Yansıma Hatasının Araştırılması / Research of Multipath Propagation Error on the Real Time Kinematic GPS Surveying Method

28.   

258874

Selda AYYILDIZ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALKAN

2010

3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulamaları ve Karşılaşılan Sorunlar: Yenimahalle - Ankara örneği / Article 18 of Construction Law Numbered 3194 Applications and Encountered Problems: Yenimahalle- Ankara’s sample

29.   

258883

Yaşar SOLAK

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALKAN

2010

1/5000 Ölçekli Standart Topografik Kadastral (STK) Haritaların Kullanılabilirliğinin Araştırılması: Kastamonu-Taşköprü Örneği / Investigation of 1/5000 Scale Standart Topographic Cadastral (STC) Data for Mapping Utilities: Case Study of Kastamonu-Taşköprü

30.   

276360

Musa ATAR

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALKAN

2010

Kırsal Alanlara Yönelik Suç Bilgi Sistemi Tasarımı ve Uygulaması: Zonguldak Örneği / Design of Crime Information System and Its Application for Rural Areas: Case Study of Zonguldak City

31.   

276361

Sezin KAMALAK

Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN

2010

Tesis Kadastrosunun Yapımında Özel Sektörden Yararlanılmasının Değerlendirilmesi: Karabük-Eflani Örneği / Investigation of Made to Private Sector of the First Facility land Registry by Tender in Example of Karabük Eflani Region

32.   

292458

Deniz ARCA

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALKAN

2010

Tarihi Yapıların Kayıt Altına Alınması ve Korunmasına Yönelik Tarihi Kent Bilgi Sistemi Oluşturulması: Safranbolu Örneği / The Creation of the Historic City İnformation System for the Registration and Protection of Historic Structures: An Example of Safranbolu

33.   

292457

İskender AYYILDIZ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALKAN

2010

Türkiye'de Kentsel Dönüşüm: Kuzey Ankara Protokol Yolu Örneği / Urban Transformation Projects in Türkiye: An Example of North Ankara and Protocol Path

34.   

320692

Mehmet ÖKSÜZ

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TOPAN

2012

Yersel Lazer Tarama Teknolojisi ve Kültürel Mirasın Korunması Uygulamasında Tarihi Gölyazı Kilisesi Örneği / During the Application of Terrestrial Laser Scanning Technology and Cultural Heritage Example of Historical Golyazi Church

35.   

320690

Zeynel Abidin POLAT

Doç. Dr. Mehmet ALKAN

2012

6831 Sayılı Orman Kanununun 2/B Maddesi Gereğince Kadastrosu Yapılmış ve Orman Vasfını Yitirmiş Arazilerin Hak Sahiplerine Satışının İncelenmesi / The Investigation of Sale of Land That Has Lost Forest Characteristics and Whose Cadastre Survey Has Been Done in Accordance with Article 2/B of Forest Law No 6831 to Right Holders

36.   

320691

Çağlar BAYIK

Doç. Dr. Mehmet ALKAN

2012

Zonguldak Arazi Kullanım Değişiminin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Zamansal Analizi / Temporal Analysis of Land Use Change in Zonguldak with Remote Sensing and Geographic Information Systems

37.   

330731

Ali İhsan ŞEKERTEKİN

Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU

2013

Uzaktan Algılama Verileri ile Bölgesel Çevre Etkilerinin Belirlenmesi: Zonguldak Örneği / Determining Reginonal Environmental Effects by Remote Sensing Data: A Case Study of Zonguldak

38.   

337915

Sinan GÖRGÜLÜ

Yrd. Doç. Dr. Umut Güneş SEFERCİK

2013

COSMO-SkyMED Uydu Verilerinden 3 Boyutlu Yeryüzü Modellerinin Üretilmesi ve Değerlendirilmesi / Generation and Evaluation of 3D Surface Models from COSMO-SkyMED Satellite Data

39.   

355398

Fatih KALLE

Doç. Dr. Mehmet ALKAN

2013

Topografik Haritaların Sunum Yöntemleri ve Bu Yöntemlerin Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi / Exhibition Methods of Topographical Maps and Comparative Evaluation of the Methods

40.   

337916

Halil İbrahim UZUN

Yrd. Doç. Dr. Umut Güneş SEFERCİK

2013

Doğal Gaz Alt Yapı ve Adres Bilgi Sistemlerinin Oluşturulması ve Entegrasyonu / Establishment and Integration of Natural Gas Infrastructure and Address Information Systems

41.   

337914

Havva GÜZEL

Doç. Dr. Mehmet ALKAN

2013

Afet Sonrası İyileştirme ve Yeniden Yapılanma Çalışmalarına Yönelik Afet Yönetimi Bilgi Sistemi Tasarımı / Disaster Recovery and Reconstruction Design Studies for Disaster Management Information System

42.   

380585

Samed İNYURT

Prof. Dr. Shuanggen JIN, Doç. Dr. Çetin MEKİK

2015

İyonosferdeki Toplam Elektron Miktarı (TEC) ve Kod Yanlılık Değerlerinin (DCB) GNSS Ölçümleriyle Belirlenmesi / Determination of Total Electron İonospheric Content (TEC) and Differential Code Biases (DCB) Using GNSS Measurements in Ionosphere

43.   

380584

Gökhan GÜRBÜZ

Doç. Dr. Çetin Mekik, Prof. Dr. Shuanggen JIN

2015

GNSS ve Radyosondadan Elde Edilen Yoğuşabilir Su Buharı Miktarlarının Karşılaştırılması / Comparison of Precipitable Water Vapor Values Obtained from GNSS and Radiosonde

44.   

430082

Fatih ALİYAZICIOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

2016

Sabit Referans İstasyonlarının Yer Değiştirmeleri İle Deprem Verilerinin Karşılaştırılması / Comparison of Reference Station Location of Constant Change with Earthquake Data

45.   

498449

Can ATALAY

Doç. Dr. Umut Güneş SEFERCİK

2017

Hava Kaynaklı Lazer Tarama Nokta Bulutlarından Üretilen Dijital Yüzey Modellerinin 3B Konum Doğruluğu Üzerinde Yaygın Enterpolasyon Metodlarının Etki Analizi / The Effect Analysis of Wide Interpolation Methods on Digital Surface Models Produced From Air-Laser Scanning Points on the Accuracy of 3D Position

46.   

468202

Mahmut GÖRKEN

Doç. Dr. Umut Güneş SEFERCİK

2017

Sentinel-1 Yapay Açıklıklı Radar Uydusunun Topoğrafik Tasvir Potansiyeli Analizi / Topographic Estimation Potential Analysis of Sentinel-1 Synthetic Aperture Radar Satellite

47.   

498424

Volkan AKGÜL

Prof. Dr. Shuanggen JIN

2017

High-order Ionospheric Effects on GPS Tropospheric And Coordinate Estimations / GPS ile Troposfer ve Koordinat Kestirimleri Üzerindeki Yüksek Dereceli İyonosferik Etkiler

48.   

498427

Murat UZUN

Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN

2017

Açık Kaynak Kodlu CBS ile Köylerde İmar Uygulamaları / Reconstruction Applications with Open Source Code Based GIS at Villages

49.   

498436

Umut ALTAN

Yrd. Doç. Dr. Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

2017

Partikül Madde (PM10) Konsantrasyonundaki Değişimin GNSS Zenit Troposferik Gecikmesine Etkisinin Araştırılması / The Investigation of the Change of Particle Matter (PM10) Concentration in the Effect of GNSS Zenith Tropospheric Delay

50.   

498448

Duygu BIYIKLI

Yrd. Doç. Dr. Aycan Murat MARANGOZ

2017

Yüksek Çözünürlüklü Görüntü Verileri Kullanarak Ormanlık Alanlarda Sınıflandırma Uygulamaları / Classification Applications in Forest Areas Using High Resolution İmages

51.   

498455

Ümit GÖKMEN

Doç. Dr. Umut Güneş SEFERCİK

2018

Türkiye örneği Üzerinde ALOS AW3D30 ve SRTM C-BAND Global Yüzey Modellerinin Uyuşumsuzluk Analizi / Turkey Sample on ALOS AW3D30 and SRTM C-BAND Discontinuities Analysis of Global Surface Model

52.   

498442

Ali CAM

Doç. Dr. Hüseyin TOPAN

2018

Algılayıcıdan Bağımsız Dönüşüm Modelleri ile Üretilen Ortogörüntülerin Konum Doğruluğunun Belirlenmesi / Estimation of Georeferencing Accuracy of Orthoimages Generated by Sensor-Independent Orientation Models

53.   

498457

İlyas ASLAN

Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU

2018

Madencilik Kaynaklı Tasman Zararlarının Karşılanmasına Yönelik Ulusal/Uluslararası Mevzuata Bir Bakış / Review of National / International Law on Mine Subsidence Caused by Mining

54.   

498456

Emrah VOLKAN

Doç. Dr. Umut Güneş SEFERCİK

2018

Hava Kaynaklı Lazer Tarama Verilerinden Orman Meşcere Yükseklik Haritası Üretimi ve Potansiyel Analizi / Production and Potential Analysis of Forest Stand Height Map from Airborne Laser Scaning Data

55.   

523092

Aydın İÇEL

Doç. Dr. Umut Güneş SEFERCİK

2018

Yersel Lazer Tarama Teknolojisi İle Arkeolojik Harita Üretimi: Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri / Archeological Map Production by Terrestrial Laser Scanning Technology: Problems and Solution

56.   

522727

Mercan HACISALİHOĞLU

Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU

2018

Çok Kriterli Karar Analizi ile Orman Yangını Risk Haritalarının Oluşturulması: Karabük Örneği /
Forest Fire Risk Mapping Using Multi Criteria Decision Analysis Method: The Case of Karabük

57.   

523084

Ferhat YÜCEL

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKÇIN

2018

Kadastrodaki Yenileme Çalışmalarının Farklı Kadastral Teknik ve Mevzuat Uygulamalarıyla Karşılaştırılarak İncelenmesi / Investigations of Comparison of Different Cadastral Technical and Legislation Applications in Caadastro

58.   

547729

Ömer Gökberk NARİN

Doç. Dr. Saygın ABDİKAN

2019

Sentinel-2 Uydu Görüntüleri Kullanılarak Ayçiçeği Bitkisi Fenolojik Evresinin İzlenmesi ve Verim Tahmin Çalışması / Monitoring of Phenological Stage and Yield Estimation of Sunflower Plant Using Sentinel-2 Satellite Images

59.   

567867

Serkan SARGINOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKÇIN

2019

Yer Altı Maden İşyerlerinde Geomatik Mühendisliği Yaklaşımlarıyla Yeni Bir Risk Değerlendirme Yönteminin Geliştirilmesi / Development of a New Risk Assessment Method with Geomatic Engineering Approaches in Underground Mining Workplaces

60.   

549199

Damla YÜCE

Dr. Öğr. Üyesi Aycan Murat MARANGOZ, Doç. Dr. Umut Güneş SEFERCİK

2019

Stereo-optik Göktürk-2 Uydu Görüntülerinin Geometrik Düzeltmesi ve 3 Boyutlu Konum Doğruluğu Analizi / The Geometric Correction of the Stereo-Optical Gokturk-2 Satellite Images and Their 3D Position Accuracy Analysis

61.   

537807

Sabit Nazım AKAR

Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU

2019

Afşin-Elbistan Linyitleri Kışlaköy Açık Maden İşletmesindeki Şev Kaymalarının ve Heyelanların GB-InSAR ile İzlenmesi / Monitoring of Slope Movements and Landlides in Kislakoy Surface Mining Site in Afsin-Elbistan Ligtine Reserve with GB-InSAR

62.   

549429

Furkan Gökhan CESUR

Doç. Dr. Saygın ABDİKAN

2019

Sentinel-2 ve Landsat-8 Uydu Görüntüleri İle Arazi Örtüsü/Kullanımı Haritalarının Karşılaştırılması / Comparison of Land Cover/Usage Maps with Sentinel-2 and Landsat-8 Satellite İmages

63.   

549167

Oya Burcu AKGÜL

Prof. Dr. Kazimierz BECEK

2019

Time Series Analysis of Sentinel 2A/B Multispectral Imagery Over Selected Land Cover Land Use (LULC) Types / Arazi Örtüsü ve Arazi Kullanımı (LULC) Türleri Üzerine Sentinel 2A/B Çok Spektrumlu Görüntülerin Zaman Serileri Analizi

64.   

549331

Orhan ÖZDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKÇIN

2019

Tarım Arazisi Niteliğindeki Taşınmazlarda Değerlemenin Yargı Kararları ve Mevzuat Açısından Uyumunun İncelenmesi / Investigation of the Judicial Decisions and The Compliance with the Legislation in the Implementation of the İmports in Agriculture

65.   

548135

Üstün COŞTUR

Doç. Dr. Umut Güneş SEFERCİK

2019

Uzay Kaynaklı Sanal Küre Verileri ile Vektör Tabanlı Zamansal Değişim Analizi ve Swipe Haritası Hazırlanması: Kozlu Örneği / Vector Based Temporal Change Analysis and Swipe Map Preparation with Space Induced Virtual Sphere Data: Kozlu Example

66.   

550197

Semra DİLEKÇİ

Dr. Öğr. Üyesi Aycan Murat MARANGOZ, Doç. Dr. Ayhan ATEŞOĞLU

2019

Zonguldak ve Ereğli Orman İşletme Müdürlükleri Orman Yangını Risk Alanlarının Belirlenmesi / Zonguldak and Ereğli Forest Management Directorates of Forestry Fire Risk Areas Determination

67.   

549011

Semih ŞİMŞEK

Doç. Dr. Umut Güneş SEFERCİK

2019

Pasif Algılamalı İnsansız Hava Aracı ile Oblik Geometri Temelli 3B Mobil Kent Modeli Üretimi; Sorunlar ve Çözüm Önerileri / Passive Detected with Unmanned Aerial Vehicle Oblik Geometry Based 3D Mobile City Model Production; Problems and Solutions

68.   

562196

Beste Kılıç GÜNGÖR

Dr. Öğr. Üyesi Eray KÖKSAL

2019

Uydu Görüntüleri Yardımı ile Batimetrik Harita Üretimi: Kozlu Balıkçı Barınağı Örneği / Bathymetric Map Production by Using Satellite İmagery: A Case Study of Kozlu Fishery Harbour

69.   

558334

Bahadır KURNAZ

Doç. Dr. Saygın ABDİKAN

2019

Landsat-8 ve Sentinel-2 Uydu Görüntüleri Kullanılarak Orman Yangın Alanı Tespiti: Muğla Örneği / Determination of Forest Fire Area by Using Landsat-8 and Sentinel-2 Satellite Images: Muğla Case

70.   

567039

Barış DEMİREL

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKÇIN

2019

İmar Kanunun 18. Maddesinin Değerleme Esaslı Uygulanabilirliğinin İncelenmesi ve Öneriler / Investigation of the Evaluation-Based Applicability of the 18th Stock of Zoning Law and Recommendations

71.   

567177

Gökhan KARA

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KEMALDERE

2019

Geleneksel Fotogrametrik Yöntemle Üretilen Haritaların 3 Boyutlu Konum Doğruluğu Analizi: Çağlayan/Erzincan Örneği / 3-Dimensional Position Accuracy Analysis of Maps Produced by Conventional Photogrammetric Method: Çağlayan/Erzincan Example

72.   

567175

Mihraç ÖZEN

Dr. Öğr. Üyesi Aycan Murat MARANGOZ

2019

Uzaktan Algılama Verileri Kullanılarak Detay Çıkarımı ve Zamansal Değişimin İzlenmesi: Hasankeyf/Batman örneği / Feature Extraction by Using Remote Sensing Data and Monitoring of Temporal Change: A Case Study in Hasankeyf/Batman


73.

567821

Tuğba KORKMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

2019

Long Time Variation Characteristics of Multipath From GPS and Glonass Observations / GPS ve GLONASS Gözlemlerinden Çoklu Değişim Özellikleri


74.

568334

Burak AKIN

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKÇIN

2019

Kadastro Çalışmalarında Risk Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma / A Research on Risk Assessments in Cadastre Studies


75.

567169

Serap ÖZADA

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin KEMALDERE

2019

Açık Maden İşletmeciliğinin Geomatik Mühendisliği Özelinde İncelenmesi: Narman\ Erzurum örneği / Analyzing the Open Plan Mining Project within the Scope of Geomatics Engineering: Narman\ Erzurum Example


76.

567504

Emre SELEK

Dr. Öğr. Üyesi Serkan KARAKIŞ

2019

İHA ile Üretilmiş Ortofoto, Sayısal Arazi ve Yüzey Modeli Performanslarının İncelenmesi : Bursa İli Örneği / Investigating the Performance of Orthophoto, Digital Land and Surface Models Produced with UAV: A Case of Bursa


77.

567961

Kadir Sencer TAPAN

Dr. Öğr. Üyesi Aycan Murat MARANGOZ

2019

Sayısal Hava Kameralarından Elde Edilen 8-16 Bit Görüntülerin Fotogrametrik Kıymetlendirme Açısından Analizi – Zonguldak Örneği / Analysis of 8-16 bit İmages Obtained from Digital Air Cameras in Terms of Photogrammetric Exploitation - Zonguldak Example


78.

561045

Özlem Nur DEMİRCAN KURT

Dr. Öğr. Üyesi Veli AKARSU

2019

Kamulaştırma Planlarının Güncelleştirilmesinde Kadastral Altlıklardan Kaynaklanan Problemler: Oltu-Çamlıbel Karayolu Kamulaştırma Örneği / Problems Arising from Cadastral Pads in Updating the Exproprition Plans: Oltu-Çamlıbel Highway Expropriation Example


79.

566969

Şevki ÜNAL

Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

2019

Mühendislik Yapılarında Meydana Gelen Deformasyonların Hidrografik ve Hava Fotogrametrisi Yöntemleri İle Modellenmesi; Eren Enerji Limanı Örneği / Modeling of the Deformations in Engineering Structures with Hydrography and Air Photogrammetry Methods; Eren Energy Harbor Sample


80.

572672

Yunus Emre ELKAR

Doç. Dr. Hüseyin TOPAN

2019

Görüntü Temelli Konuma Bağlı Bilgi Üretimi İçin Yazılım Geliştirilmesi / Developing a Software for Geospatial Information Generation from Images

81.

581216

Hava KALYONCU TOPÇU

Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKÇIN

2019

İmar Uygulamalarında Tescilli Kültür Varlıklarına İlişkin Koruma Alanlarının AKK CBS ile Belirlenmesi: Zonguldak İli Kdz. Ereğli İlçesi Örneği / Determination of Protection Areas Regarding the Registered Cultural Assets in Zoning Applications with Open Source Code GIS: Case of Zonguldak / Kdz. Ereğli District


82.
562196
Beste KILIÇ GÜNGÖR Dr. Öğr. Üyesi Eray KÖKSAL 2019 Uydu Görüntüleri Yardımı ile Batimetrik Harita Üretimi: Kozlu Balıkçı Barınağı Örneği / Bathymetric Map Production by Using Satellite İmagery: A Case Study of Kozlu Fishery Harbour

83.

606032

Feride TANRIKULU

Doç. Dr. Umut Güneş SEFERCİK

2019

SFM Tabanlı Yeni Nesil Görüntü Eşleştirme Yazılımlarının Ortomozaik ve 3B Topografik Model Performanslarının Analizi / Photogrammetric 3D Modelling Potential Comparison of SFM-Based New Generation Image Matching Software


84.

612244

Ahmet Burak NUMAN

Dr. Öğr. Üyesi Aycan Murat MARANGOZ
Dr. Öğr. Üyesi Serkan KARAKIŞ

2019

Geleneksel Fotogrametri ve İnsansız Hava Aracı (İHA) Sonuç Ürünlerinin Karşılaştırılması / Comparison of Result Products Acquired From Conventional Photogrammetry and Unmanned Aerial Vehicles (UAV)


85.

612176

Melike ÇATALBAŞ

Doç. Dr. Umut Güneş SEFERCİK

2019

Fotogrametri ve Hava Kaynaklı Lazer Tarama Tekniklerinin Modelleme Potansiyelleri Üzerine Karşılaştırmalı İnceleme / An Investigation of Comparasing Photogrammetry and Airborne Laser Scanning Techniques Modeling Potentials


86.

611490

Umut ÇAĞLAYAN

Doç. Dr. Umut Güneş SEFERCİK

2019

İHA Verileri Temelinde Agisoft ContextCapture ve Pix4d Görüntü Eşleştirme Yazılımlarının 3B Konum Doğruluğu Analizi / UAV Data Based Agisoft, Context Capture and PIX4d image Matching Softwares' 3D Accuracy Analysis

87.

612244

Ahmet Burak NUMAN

Dr. Öğr. Üyesi Serkan KARAKIŞ

2020

Geleneksel Fotogrametri ve İnsansız Hava Aracı (İHA) Sonuç Ürünlerinin Karşılaştırılması / Comparison of Result Products Acquired from Conventional Photogrammetry and Unmanned Aerial Vehicles (UAV)

88.

630686

Ceyhun APAYDIN

Doç. Dr. Saygın ABDİKAN

2020

Sentinel-2 Verisi Kullanılarak Fındık Alanlarının Makine Öğrenme Yöntemleri İle Belirlenmesi / Determination of Hazelnut Areas by Machine Learning Methods Using Sentinel-2 Data

89. 635006 Abdurrahman Berkay AYDENİZ Dr. Öğr. Üyesi Serkan KARAKIŞ 2020 İnsansız Hava Aracı ile Çekilen Fotoğraflardan ve Videolardan Oluşturulan 3B Modellerin Karşılaştırılması / Comparison of 3D Models from Photos and Videos Taken by Unmanned Aerial Vehicles
90. 633444 Shah Wali NAZARİ Dr. Öğr. Üyesi Veli AKARSU 2020 Yersel Lazer Tarayıcılar: Geomatik Mühendisliğinde Uygulama Örneği
 / Terrestrial Laser Scanners: Application Model in Geomatics Engineering
91. 642789 Muharrem ÇETİN Dr. Öğr. Üyesi Eray KÖKSAL
2020 Göktürk 1 Uydusunun Sınıflandırma Kapasitesinin Alternatif Uydu Görüntü Verileri İle Karşılaştırılması / Comparison of the Classification Capacity of Göktürk-1 Satellite with Alternative Satellite Image Data
92. 651776 Nurullah GÖKDEMİR Dr. Öğr. Üyesi Aycan Murat MARANGOZ 2020 Yapay Su Yapılarının Yer Yüzey Sıcaklığı Değişimine Olan Etkilerinin Meteorolojik Veriler ve Uydu Görüntüleri ile Araştırılması: Afyonkarahisar Örneği
93. 647723 Bülent YILDIRIM Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKÇIN 2020 İmar Uygulamalarında İptal Edilen Parselasyon Çalışmalarının Uygulama Öncesi Haline Geri Dönüşümü Probleminin İncelenmesi / Investigation of the Recycling Problem of the Parcelation Works Canceled in Zoning Applications Before Application
94. 636893 Sercan AKSOY Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKÇIN 2020 Arazi ve Arsa Düzenlemelerinde Taşınmaz Değerleri Kullanılarak Derece Dönüşüm Esaslı Bir Uygulama Stratejisi Geliştirme / Developing a Very Transformation Based Implementation Strategy by Using İmmovable Values in Land and Land Arrangements
95. 636881 Erhan KASAPOĞLU Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKÇIN 2020 Arazi ve Arsa Düzenlemesi Uygulamalarında Hazine Taşınmazları Açısından Sorunsalın İncelenmesi / Investigation of Problematics in Terms of Land and Land Readjustment Immovable Properties
96. 673168 Resmigül ŞENER Dr. Öğr. Üyesi Hakan AKÇIN 2021 Geomatik Mühendisliğindeki Gelişmelere Bağlı Olarak 3 Boyutlu Mülkiyet Haritalarının Oluşturulması / Creation of 3D Property Maps Based on Developments in Geomatic Engineering
97. 673145
Fatih UÇAR Dr. Öğr. Üyesi Eray KÖKSAL 2021 Kentleşme Sorunlarına Yönelik Coğrafi Bilgi Sistemleri Destekli Kentsel Mekan Planlama Önerileri: Osmaniye İli Örneği / Urban Planning Recommendations Supported by Geographical Information Systems for Urbanization Problems: Example of Osmaniye Province
98. 686771 Songül TÜZÜNER Dr. Öğr. Üyesi Aycan Murat MARANGOZ 2021 Zonguldak İli ve Çevresindeki Jeolojik Formasyonların Uzaktan Algılama Teknikleriyle Belirlenmesi
99. 686399 Yavuz ÇELİK Dr. Öğr. Üyesi Eray KÖKSAL 2021 Karayolu Tünel Uygulamalarında Yapım Aşamaları ve Sabit Nokta Ağının Hassas Nokta Konumlama (PPP) Tekniğiyle incelenmesi: Yeni Zigana Tüneli Örneği
100. 696728 Abdul Matin MURADZADA Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU 2021 Spatial Data Services via Mobile Phone: Case study Seismicity Data Services / Cep Telefonu ile Mekansal Veri Hizmetleri Örnek Çalışması: Sismisite Veri Servisi
101. 702863
Fatemeh GHASEMPOUR Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU, Doç. Dr. Aliihsan ŞEKERTEKİN 2021 Monitoring of Air Pollution Changes via Satellite Observation Including the COVID-19 Pandemic Duration Over Turkey
102. -
Ceren SERBEST Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ 2022 Katamarana Entegre Tek Işınlı Akustik İskandil Yönetmi İle Doğruluk Araştırması
103 -
Erdal UZUNAY Dr. Öğr. Üyesi Eray KÖKSAL 2022 Güneş Enerjisi Santrali Yer Seçiminde Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımı: Giresun İli Örneği
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin